Psikoteknik Resmi Gazete Yazısı

Psikoteknik raporu ile ilgili Resmi gazete yazısının 5.Maddesi “d” bendinde psikoteknik raporu ile ilgili metin yayınlanmıştır.
Not: Cezai işlem sözkonusu olup mağdur olmamanız için 0212 641 13 13 numaralı telefonumuzu arayarak randevu alabilirisiniz.

31 Aralık 2010 CUMA
Resmî Gazete Sayı : 27802
YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) K türü yetki belgeleri için;
a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.
b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.
c) K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler.
ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi değişikliğinin yapılabilmesi için değiştirilmek istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmaların kaldırılması şarttır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “31 inci maddenin altıncı fıkrasına göre” ibaresi; “bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan dolayı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasında geçen “vergi dairesinin adı ve hesap” ibaresi “yetki belgesi numarası ve vergi” şeklinde değiştirilmiştir.
“(3) Yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi taşımacının adı/unvanı, yetki belgesi numarası, adresi, vergi numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur.”
MADDE 7
– Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yirmi ikinci fıkrasında yer alan “dairesi” ibaresi “numarası” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “onbeşinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 3 uyarma;” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Onbeşinci veya onsekizinci fıkralarına” ibaresi “Onsekizinci fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(10) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işlemi, iptal işleminin yapıldığı tarihte; diğer iptal işlemleri ise iptal işleminin ilgili yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “31/12/2010” ibaresi “31/12/2011”şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “31/12/2010” ibaresi “30/6/2012” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “31/12/2010” ibaresi “31/12/2012” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan yetki belgesi ücretlerindeki % 75’lik indirim ve fark oranları 31/12/2011 tarihine kadar % 90 olarak uygulanır.”
MADDE 13 – Bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

Yorum yapın